Godziny pracy: 08:00 - 16:00
Sobota/niedziela - ZAMKNIĘTE
Bądźmy bliżej:
Top

Regulamin Akcji Promocyjnej „Promocja Gwiazdkowa 2021”

1. Postanowienia wstępne
 1. Akcja Promocyjna jest prowadzona pod nazwą „Promocja Gwiazdkowa 2021”.
 2. Organizatorem „Promocji Gwiazdkowej 2021” jest firma Profi Partner Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Posag 7 Panien 6, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000347386, o kapitale zakładowym w wysokości 505.000 zł, NIP numer 5272619644; REGON numer 142191659 (zwany dalej: „Organizator”), e-mail: biuro@profipartner.pl
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa Akcji Promocyjnej, określone przez Organizatora.
 4. Przystępując do Akcji Promocyjnej, uczestnicy akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.promocja.profipartner.pl
2. Wyjaśnienie pojęć

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane dużą literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

 1. Akcja Promocyjna – program przeznaczony dla klientów firmy Profi Partner Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k., zorganizowany przez Organizatora pod nazwą „Promocja Gwiazdkowa 2021”.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz spółki handlowe, które współpracują z Organizatorem oraz przystąpią do Akcji Promocyjnej zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
 3. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Akcji Promocyjnej przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu przez nich towarów w firmie Profi Partner Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. w okresie trwania Akcji Promocyjnej.
 4. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane przez Organizatora dodatkowo do Punktów wskazanych w ust. 4, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.
 5. Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Punktów w ramach Akcji Promocyjnej.
 6. Nagroda – karty podarunkowe do sklepów; Zalando, T.K.MAXX, Intersport, Empik, Media Expert, Sephora, Smyk, Biedronka,które mogą zostać wydane Uczestnikowi przez Organizatora w zamian za Punkty zgromadzone w trakcie Akcji Promocyjnej na Koncie Uczestnika, zgodnie z zasadami Regulaminu
 7. Strona Internetowa – Strona internetowa Organizatora o adresie www.promocja.profipartner.pl
3. Postanowienia ogólne
 1. Akcja Promocyjna skierowana jest do Uczestników posiadających w swym asortymencie produkty importowane i sprzedawane przez firmę Profi Partner Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
 2. Czas trwania Akcji Promocyjnej: 01.11-19.12.2021 r.
 3. Zasady akcji promocyjnej:
    • Organizator oferuje promocyjne warunki zakupu Nagród wyszczególnionych na Stronie Internetowej przy zakupie dostępnego asortymentu marki Hawera, Magna, Whirlpower, otwornic bimetalowych Profi System, osprzętu diamentowego, dalmierzy laserowych, laserów krzyżowych, niwelatorów optycznych i laserowych oraz wykrywaczy instalacji podziemnych od Organizatora.
    • Za każdy zakup ww. asortymentu w wysokości 500,00 zł. (w cenach zakupu netto) w terminie 01.11-19.12.2021 r. Uczestnik otrzyma 1 punkt. Punkty sumują się przez cały okres trwania Akcji Promocyjnej.
    • Punkty wymieniane są na Nagrody, które Uczestnik otrzyma za 1 zł. Nagrody te zostaną ujęte na fakturze i wysłane na koszt firmy Profi Partner.
    • Nagrody należy wybrać i zgłosić do Organizatora najpóźniej do dnia 31.12.2021 r.
    • W przypadku nie zgłoszenia wyboru Nagrody do dnia 31.12.2021 naliczone punkty przepadają.
    • Punkty można wymienić na Nagrodę w dowolnym czasie w terminie 18.11 – 31.12.2021 r.
    • Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody wyszczególnione na Stronie Internetowej.
    • Parytety wymiany Punktów na Nagrody, tj. wartości punktowe przypisane do określonych Nagród, wyszczególnione są na Stronie Internetowej
    • Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrodę do Uczestnika najpóźniej 10 dni  od dnia zgłoszenia wyboru.
    • W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział jedynie Uczestnicy nieposiadający zaległości płatniczych wobec Organizatora.
    • Liczbę punktów Uczestnik może sprawdzić w dowolnym momencie u swojego opiekuna handlowego, czy też w dziale marketingu Organizatora: marketing@profipartner.pl
    • W przypadku zwrotu towaru, za który Uczestnikowi zostały naliczone Punkty, w tym w ramach reklamacji zakupionego towaru, w przypadku której zapłata za towar została zwrócona przez Organizatora, Punkty naliczone za zakup takiego towaru zostają anulowane i nie mogą być one wymienione na Nagrodę. W przypadku gdy Uczestnik Programu otrzymał Nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu
    • Asortyment Nagród oferowanych przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej może ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak brak dostępności Nagrody na rynku, istotna zmiana terminów dostaw, czy też wycofanie się danego dostawcy ze współpracy z Organizatorem. Wobec powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo wycofania w każdym czasie określonych przez Organizatora towarów oferowanych jako Nagrody w Programie, czasowo lub na stałe.
4. Postanowienia końcowe

Nad prawidłowym przebiegiem akcji promocyjnej czuwać będzie komisja w składzie:

 • Tomasz Gęsicki – Dyrektor Handlowy
 • Rafał Kutnik – Koordynator ds. Sprzedaży i Marketingu.